DEver

مانترا درما نی

Print Friendly

مانترا چیست ؟

مانترا انرژی پنهانی است که در لفاف صدائی پیچیده شده است. در تانترای هندو، کلمه، صوت و مانترا، اجزاء لاینفک از فلسفه تکاملی می باشند.

ارتعاشات مانترا (صدا)، مستقیما بر روی چاکرا ها یا مراکز انرژی در بدن اثر می گذارند و در نتیجه موجب ثبات ذهن شده و سکون را در طی مدیتیشن به وجود می آورند.

هر مانترا در درون ارتعاشاتش قدرتی را پنهان دارد. با تمرکز و تکرار هر مانترا، انرژی موجود در آن استخراج می شود و فرم می گیرد.

از طریق جاپا یا مانترا یوگا، از قدرت موجود در مانترا به منظور خاصی استفاده می شود.

هر مانترا از مخلوطی از صداها که از ۵۰ حرف از الفبای سانسکریت مشتق می شوند، ساخته شده است. زبان سانسکریت را به عنوان دواناگاری، یا زبان خدایان شناخته اند. سیج های باستانی که به درجات بالای آگاهی دست یافته بوده اند، از انرژی نهفته موجود در صداها به خوبی مطلع بودند و از مخلوط اصوات برای ایجاد ارتعاشات خاص، استفاده می کرده اند. به طوری که مصطلح است، این ارتعاشات می توانند کوه ها را جا به جا کنند.

یکی از تئوری های ساختن پیرامید ها(اهرام)، این بوده است که مصریان اولیه بر اساس استفاده از ارتعاشات صوتی، قادر بوده اند صخره های بزرگ با ابعاد بسیار حجیمی را جا به جا کنند.

اینکه آیا چنین شاهکاری مربوط به کنترل صداست را دانش معاصر هنوز پاسخ نگفته است؛ با این همه شکی نیست که صوت اثرات قطعی و پیش بینی شده ای را بر جسم و روان انسان باقی می گذارد. مثال واضح در این مورد، اختلاف بین موزیک کلاسیک و جاز می باشد. موزیک کلاسیک موجب آرامش می شود، در حالیکه موزیک جاز موجب تهییج حواس می گردد.

در سطوح ظریف تر آگاهی، از مانترا های مختلف به منظور های خاصی استفاده می شود.

مهمترین اختصاصیت مانترا ها اینست که موجب تمرکز ذهن بر روی قدرت مطلق می شوند و انرژی روحانی را در چاکرا های بدن آزاد می کنند.

مانترا وسیله ای است برای ارتباط فرد با خود بزرگ


Powered by Dr Cipher. Designed by MN