DEver

تراپی با امواج صدا

Print Friendly

تراپی با امواج صدای کاسه های تبتی

کاسه های تبتی درمانگر

تراپی با کاسه های تبتی درمانگر به این طریق است که این کاسه های مخصوص از روی لباس روی بدن در روی مناطق چاکراه های مخصوص به خود قرار می گیرد و با زدن ضربه ای آرام صدایی دلنشین همراه با ارتعاشات دوّار تمام آن منطقه چاکراهی را به لرزه در می آورد که در حقیقت با امواج ارتعاشات خود موجب باز شدن بلوکه ها در چاکراه مورد نظر خواهد شد . این ارتعاشات از طریق بدن ( اندامها ) به تک تک سلولهای شخص انتقال می یابد وهمراه با لرزش آرام بخش خود همچون ماساژی برای تک تک سلولهای بدن بوده که موجب هارمونی در سلولها می شود .

از حدود ۵۰۰۰ سال قبل این کاسه ها در هیمالیا استفاده می شده است . این کاسه های درمانگر مربوط به شرق تبت بوده که از طریق کشورهای همسایه همچون هند و نپال به سایر کشورها معرفی و ارائه گردید . شبیه به این کاسه ها در ژاپن و چین ساخته می شود که البته فقط در تبت و نپال از نوع درمانی آن که بصورت دستی ساخته می شود ، استفاده می گردد . این کاسه ها از نوع ویژه ای هستند که نباید آنها را با کاسه هایی که معمولاً در هند و چین و ژاپن برای مراسم عبادی خود در معابد ذِن Zen و معابد بودیسم به صدا در می آورند اشتباه گرفت .

تأثیرا ت کاسه های تبتی درمانگر :

  • · امواج و ارتعاشات این کاسه ها در کل بدن جریان می یابد و از این طریق اندامهای داخلی از طریق تک تک سلولها ماساژدریافت می نمایند .
  • · کلیه بلوکه های موجود در بدن رفع می شوند و موجب می شود انرژی در چاکراها به خوبی جریان یابد که جریان انرژی ، سلامتی جسم و روح و روان را موجب می شود .
  • · انرژی Chi به راحتی در اوراء جریان یافته و بیماریهای احتمالی موجود در هاله را قبل از ورود به جسم از بین می برد که باعث آرامش در روح و روان می شود .
  • · از آنجائیکه امواج و ارتعاشات این کاسه ها ، بین هاله ( انرژی اطراف بدن ) و جسم هارمونی برقرار می کند در نتیجه بازسازی و بهینه سازی سلولها به خودی خود صورت گرفته و بدن انرژی معنوی بسیاری را دریافت می کند .

 


Powered by Dr Cipher. Designed by MN